Meteen naar de content

Gratis Verzending

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

duurzame drager: elk middel dat de consument of handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Handelaar: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en handelaar gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van de handelaar.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemerWorldCom

191 Main Street #2023
Port Washington, NY 11050
United StatesArtikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, ontvangt de consument de tekst van deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

In afwijking van het vorige lid wordt, wanneer de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden vóór de sluiting van de overeenkomst op afstand in elektronische vorm aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Indien naast deze algemene voorwaarden bijzondere product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de voor hem gunstigste bepaling.

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of onwerkzaam zouden zijn, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden van kracht en wordt de desbetreffende bepaling onmiddellijk in onderling overleg vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Situaties die niet onder deze Algemene Voorwaarden vallen, moeten worden beoordeeld "naar de geest" van deze Algemene Voorwaarden.

Onduidelijkheden over de interpretatie of de inhoud van een of meer bepalingen van onze Algemene Voorwaarden dienen te worden ge√Įnterpreteerd "naar de geest" van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod kan worden gewijzigd. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument in staat te stellen het aanbod juist te beoordelen. Indien de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in de offerte zijn indicatief en kunnen niet leiden tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De afbeeldingen van de Producten zijn een getrouwe weergave van de aangeboden Producten. De Onderneming kan niet garanderen dat de getoonde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de Producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de mogelijke kosten voor verzending;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand moet worden gebracht en de stappen die daarvoor nodig zijn;

of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;

de wijze van betaling, levering en uitvoering van het contract;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod of de termijn waarbinnen de handelaar de prijs garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor de gebruikte communicatiemiddelen;

of de overeenkomst na de sluiting ervan wordt gearchiveerd en, zo ja, op welke wijze deze door de consument kan worden geraadpleegd;

de wijze waarop de consument vóór de sluiting van de overeenkomst de door hem uit hoofde van de overeenkomst verstrekte informatie kan controleren en desgewenst corrigeren;

alle andere talen dan het Nederlands waarin de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de handelaar is onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

De minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een verlengde transactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, type materialen.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarin gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de handelaar is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument de mogelijkheid heeft elektronisch te betalen, zal de handelaar passende beveiligingsmaatregelen nemen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de handelaar op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet te sluiten, is hij gerechtigd een bestelling of een aanvraag te weigeren of de uitvoering aan bijzondere voorwaarden te onderwerpen.

De handelaar verstrekt de consument de volgende informatie, samen met het product of de dienst, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

Het bezoekadres van de vestiging van de handelaar waar de consument klachten kan indienen;
De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument het herroepingsrecht kan uitoefenen of een duidelijke melding van de uitsluiting van het herroepingsrecht;
de informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden bedoelde gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de sluiting van de overeenkomst;
de voorwaarden voor be√ęindiging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.
In het geval van een termijnovereenkomst is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

Elke overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betrokken producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een vooraf door de consument aangewezen vertegenwoordiger en de ondernemer het product hebben ontvangen.

Tijdens de afkoelingsperiode zal de consument voorzichtig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zendt hij het product aan de handelaar terug met alle toebehoren en, voor zover redelijk, in de oorspronkelijke staat en verpakking, overeenkomstig de redelijke en duidelijke instructies van de handelaar.

Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de ondernemer mede te delen. De consument moet dit door middel van een schriftelijk bericht/e-mail kenbaar maken. Nadat de consument heeft meegedeeld dat hij van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, moet hij het product binnen 14 dagen terugzenden. De consument moet het bewijs leveren dat het geleverde product tijdig is teruggestuurd, bijvoorbeeld door een bewijs van verzending.

Indien de consument na het verstrijken van de in de leden 2 en 3 bedoelde termijnen niet heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan de handelaar heeft teruggezonden, is de aankoop een feit.

U kunt niet alle producten retourneren. Wij nemen hygi√ęne zeer serieus. Producten waarbij hygi√ęne een belangrijke rol speelt, kunnen niet als retourzending worden aanvaard.

Artikel 7 - Kosten in geval van intrekking

Indien de consument zijn herroepingsrecht uitoefent, komen de kosten van terugzending van de producten voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, betaalt de handelaar dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terug. Voorwaarde is dat de goederen reeds door de handelaar zijn ontvangen of dat afdoende bewijs van de volledige terugzending kan worden geleverd.

Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

De handelaar kan de consument uitsluiten van het herroepingsrecht voor de in de leden 2 en 3 omschreven producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de handelaar dit duidelijk te kennen heeft gegeven bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten

die door de handelaar tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de consument
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
die door hun aard niet kunnen worden teruggegeven; of
die snel bederven of verouderen;
waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financi√ęle markt waarop de handelaar geen vat heeft;
Voor individuele kranten en tijdschriften;
Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Voor hygi√ęneproducten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten

betreffende accommodatie, vervoer, restaurantdiensten of vrijetijdsactiviteiten die op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode moeten worden verstrekt;
waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
op weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

In afwijking van het vorige punt kan de handelaar producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financi√ęle markt waarop hij geen invloed heeft, tegen variabele prijzen aanbieden. Dit verband met schommelingen en het feit dat de opgegeven prijzen richtprijzen zijn, worden in het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij voortvloeien uit wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer hiermee heeft ingestemd en:

zij voortvloeien uit wettelijke bepalingen of voorschriften; of
heeft de consument het recht de overeenkomst op te zeggen op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten en vergissingen. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij drukfouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen een verkeerde prijs te leveren.

Artikel 10 - Naleving en garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de handelaar, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de handelaar kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. De producten moeten in de originele verpakking en in nieuwe staat worden teruggestuurd.

De garantieperiode van de ondernemer komt overeen met de garantieperiode van de fabrikant. De ondernemer is echter in geen geval verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor de desbetreffende individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie is niet van toepassing indien:

De consument heeft de geleverde producten zelf gerepareerd en/of gewijzigd of door een derde laten repareren en/of wijzigen;

De geleverde producten zijn aan abnormale omstandigheden blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer behandeld en/of op de verpakking behandeld;

Het gebrek vloeit geheel of gedeeltelijk voort uit voorschriften die de Staat heeft uitgevaardigd of zal uitvaardigen met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de levering vertraging oploopt of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hiervan binnen 30 dagen na de bestelling in kennis gesteld. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden, alsmede het recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien een besteld product niet kan worden geleverd, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Het feit dat een vervangend artikel zal worden geleverd, zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden meegedeeld, uiterlijk bij de levering. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgesloten voor vervangende artikelen. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

"Speciale extra inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet in de prijs inbegrepen en komen voor rekening van de klant."

Artikel 12 - Doorlopende transacties: duur, be√ęindiging en verlenging

Be√ęindiging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de voorgaande leden bedoelde overeenkomsten opzeggen

te allen tijde eindigen en niet beperkt worden tot be√ęindiging op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode;

ze ten minste op dezelfde manier te be√ęindigen als ze door hem werden afgesloten

altijd eindigen met dezelfde opzegtermijn als de handelaar voor zichzelf heeft vastgesteld.

Uitbreiding

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot de geregelde levering van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, kan niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde termijn.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst met een vaste looptijd voor de regelmatige levering van dag-, nieuws- en weekbladen of tijdschriften stilzwijgend worden verlengd met een vaste termijn van ten hoogste drie maanden, indien de consument het recht heeft die verlengde overeenkomst aan het einde van de verlengingsperiode op te zeggen met een opzeggingstermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten en betrekking heeft op de regelmatige levering van goederen of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument het recht heeft de overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, en met een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden wanneer de overeenkomst betrekking heeft op de regelmatige levering van dag-, nieuws- en weekbladen of tijdschriften, maar minder dan eenmaal per maand.

Een overeenkomst van bepaalde duur voor de regelmatige levering van dag- en weekbladen en tijdschriften bij wijze van kennismakingsabonnement (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Indien een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, kan de consument deze na het verstrijken van een jaar te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het verstrijken van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

Tenzij anders overeengekomen, worden de door de consument verschuldigde bedragen betaald binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6, lid 1. In het geval van een overeenkomst voor de levering van een dienst gaat deze termijn in nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in de verstrekte gegevens of de aangegeven betaling onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenprocedure

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de handelaar ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de handelaar binnen de termijn van 14 dagen met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat onderworpen is aan de geschillenregeling.

Een klacht schort de verplichtingen van de handelaar niet op, tenzij de handelaar schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer de geleverde producten naar zijn keuze kosteloos vervangen of herstellen.

Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Zelfs als de consument in het buitenland woont.

 

Beveiligde Betaling

24/7 Kundenservice

Gratis Verzending